Polítiques i valors

 • El codi ètic
 • Declaración institucional assetjament sexual
 • Política de qualitat
 • Política de medi ambient
 • Política de prevenció


  EL CODI ÈTIC DE MIQUEL COSTA

  Els valors empresarials envers les persones és un dels paràmetres centrals del CODI ÈTIC de Miquel Costa SA.

  1. Els compromisos a complir

  a   Envers els clients

  Miquel Costa SA complirà els seus contractes i compromisos amb els seus clients allà on treballi i actuarà amb ètica en tot moment.

  Miquel Costa SA es compromet a mantenir informat el client de manera periòdica pel que fa a l’execució de l’obra.

  b   Envers els proveïdors

  D’acord amb un concepte d’afinitat professional, Miquel Costa SA tindrà preferència per treballar amb el/s proveïdor/s que respongui/n millor a les exigències de qualitat, PRL i gestió mediambiental estipulades com a pròpies.

  c  Envers el personal propi

  El grup de persones que formen part de Miquel Costa SA són la clau del seu èxit empresarial. L’assoliment d’un objectiu comú requereix la unitat de l’organització i aquesta es fonamenta en la interdependència de totes les persones que en formem part. Tots en som partícips i tots en som responsables.

  2. La comunicació

  L’estratègia de comunicació de Miquel Costa SA es basa en la transparència i en l’existència d’un flux continu d’informació cap a totes les àrees de l’organització i cap als clients i proveïdors.

  La confiança i el respecte a les persones ha de ser la base per a una bona comunicació.

  La manera com les persones es comuniquen i interactuen és fonamental per aconseguir un bon clima de treball que afavoreixi les relacions humanes i contribueixi, d’aquesta manera, a potenciar l’eficàcia en l’execució de les tasques.

  3. La qualitat en la gestiÓ

  a   Envers els clients

  El compromís de Miquel Costa SA per la qualitat consisteix a garantir la satisfacció del client sobre la base de les exigències contractuals. Tot el personal, des dels diferents departaments, ha de vetllar per aconseguir el nivell més alt de qualitat, sempre amb la voluntat de millora contínua.

  b  Envers el personal propi

  1. Formació: Miquel Costa SA es compromet a oferir i donar oportunitats de formació amb la finalitat d’aconseguir el desenvolupament tècnic i humà continu de les persones, de manera que puguin incrementar el rendiment, la satisfacció i el desenvolupament professional, així com el de l’organització.
  2. Prevenció de riscos laborals: Miquel Costa SA entén la PRL com una part integrant de la gestió de l’organització perquè la seguretat i la salut dels treballadors són un element prioritari dins el concepte d’empresa. Per això, assumeix el compromís de complir, com a mínim, amb la legislació vigent i, també, d’aplicar principis de millora contínua de l’acció preventiva.

   

  4. L’honestedat

  Al personal de Miquel Costa SA li està prohibit rebre obsequis, regals i/o gratificacions de proveïdors o clients sense que la direcció en tingui coneixement.

  No es poden acceptar serveis i/o treballs d’un client o proveïdor sense posar-ho en coneixement de la direcció i obtenir-ne l'autorització expressa.

  La direcció i la resta de treballadors de Miquel Costa SA evitaran qualsevol relació personal i/o mercantil que pugui influir en l’acompliment dels seus deures professionals envers l’organització.

  Els treballadors de Miquel Costa SA no podran utilitzar ni mitjans ni materials de l’empresa (màquines, eines, etc.) en benefici propi sense autorització expressa de la direcció.

   

  5. La responsabilitat social

  L’altre paràmetre central del codi ètic de Miquel Costa SA és la responsabilitat social. Aquests paràmetres es desenvolupen en dos eixos:

  1  Envers el personal propi

  Des dels seus inicis, Miquel Costa SA s’ha caracteritzat per una actitud de fidelitat bidireccional entre l’empresa i els treballadors, fins i tot en cicles econòmics desfavorables.

  Miquel Costa SA assumeix el compromís de mantenir aquest tret característic com a criteri bàsic d’actuació empresarial.

  En un sector de risc com el nostre, Miquel Costa SA fa un esforç constant de millora de les condicions de treball del seu personal: manté i millora les seves instal·lacions, actualitza els mitjans tècnics per al desenvolupament de la feina diària, incorpora les noves tecnologies com a eina de suport per a la millora contínua, i inverteix en les eines i mitjans necessaris que garanteixin les condicions correctes de seguretat i salut.

  2  Amb el medi ambient

  Miquel Costa SA considera la protecció del medi ambient com una responsabilitat. Per això, disposa d’una política mediambiental formal que s’aplica al conjunt de les activitats de l’organització i que s’integra en els seus sistemes de gestió. Es basa en les millors pràctiques sectorials i estableix objectius específics, quantitatius i qualitatius i realitza auditories internes i externes. L’obtenció de la certificació ISO 14001 l’any 2004 acredita l’actuació mediambiental efectiva i el control de l’impacte de les activitats desenvolupades sobre el medi ambient.

  A Miquel Costa SA es duu a terme una anàlisi prèvia de l’obra per detectar i eliminar o minimitzar el possible impacte mediambiental. Es gestiona la segregació dels residus i del seu transport i tractament exclusivament a través de gestors autoritzats.

  Tots els treballadors de Miquel Costa SA estan informats de les obligacions mediambientals de l’organització i les compleixen.

  DECLARACIÓ INSTITUCIONAL ASSETJAMENT SEXUAL

  MIQUEL COSTA, SA vol aconseguir un entorn de treball productiu, segur i respectuós amb totes les persones.

  Totes les persones de MIQUEL COSTA, SA tenen dret a que es respecti la seva dignitat i l’obligació de tractar les persones amb les quals es relacionen per motius laborals amb respecte, i de col•laborar per tal que tothom sigui respectat.

  MIQUEL COSTA, SA declara que l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe no seran permesos ni tolerats, que aquests comportaments no han de ser ignorats i que, en cas de produir-se seran sancionats amb rigor.

  MIQUEL COSTA, SA demana a cadascuna de les persones de l’organització, i especialment a les que tenen comandament sobre altres, que assumeixin les seves responsabilitats evitant aquelles accions, comportaments o actituds de naturalesa sexual, amb connotacions sexuals o que es fan per raó del sexe, que puguin resultar ofensives, humiliants, degradants, molestes, hostils o intimidadores.

  També demana a tothom que actuï de forma solidària en cas de produir-se aquests comportaments o situacions, no ignorant-los, no tolerant-los i contribuint activament a evitar que es repeteixin o s’agreugin, posant-los en coneixement i demanant suport a les persones adequades, seguint el procediment establert a l’efecte i donant suport a les persones que els puguin estar patint.

  Així mateix, MIQUEL COSTA, SA es compromet a difondre i fer conèixer el procediment establert i a facilitar formació i informació sobre el mateix a tots els membres de l’empresa per contribuir a crear una major conscienciació sobre aquest tema i el coneixement dels drets, obligacions i responsabilitats de cada persona. També garanteix que totes les queixes i denúncies es tractaran amb confidencialitat i rigorositat, de forma justa i ràpida i que no s’admentran represàlies contra la persona assetjada que presenti queixa o denúncia o envers les persones que participin en el procés de resolució.

  Aquesta declaració i els compromisos que conté es concreten en el procediment PRS 16 del Sistema Integrat de Gestió “Protocol per abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe”.

  Vilamalla, 14 de febrer de 2011

  • Josep Costa Dalmau
  • Administrador-gerent de MIQUEL COSTA, SA  POLÍTICA DE QUALITAT

  La Garantia de Qualitat de les obres que realitza Miquel Costa, SA es el compromís que assumeix amb els seus clients.

  La Política de Qualitat es un objectiu general per a tot el personal de l’empresa i abasta totes les seves activitats. Per assolir aquest objectiu s’ha elaborat i implantat un Sistema de Gestió de la Qualitat basat en la norma ISO 9001:2008 i certificat per a l’Execució de Projectes de Construcció d’Edificacions d’Obra Pública i Privada.

  La Direcció de Miquel Costa, SA es compromet a difondre la Política i els Objectius de Qualitat a tot el personal i a subministrar els recursos necessaris per la formació com a mitjà per la consecució d’aquests Objectius.

  La Millora Continua en la Gestió de la Qualitat la fonamentem en els següents eixos:

  • La formació i el reciclatge continu de tot el nostre personal.
  • La implicació de tots els nivells de l’empresa en la consecució dels objectius de Qualitat.
  • El control i seguiment de les empreses que subcontractem.
  • El compliment dels requisits dels nostres clients en les exigències contractuals i els terminis d’execució de les obres.
  • El seguiment i anàlisi de les No Conformitats del Sistema de Gestió de la Qualitat per detectar els nostres punts febles i millorar-los.
  • El compromís de mantenir actualitzats el Manual, Procediments i Registres que requereix el nostre Sistema de Gestió de la Qualitat.  POLÍTICA DE MEDI AMBIENT

  La construcció d’obres inclou una sèrie d’aspectes mediambientals que MIQUEL COSTA, SA té identificats i sobre els quals actua per tal de minimitzar-ne l’efecte.

  L’empresa practica la segregació de residus a les seves instal•lacions i a totes les obres. Aquests residus son gestionats exclusivament per gestors autoritzats.

  MIQUEL COSTA, SA es compromet a complir la legislació vigent referent a medi ambient.

  L’organització es compromet a prevenir tot tipus d’agressió mediambiental, especialment la contaminació i l’esgotament dels recursos naturals.

  MIQUEL COSTA, SA ha implantat un Sistema de Gestió Ambiental basat en la norma ISO 14001:2004 i certificat per a l’Execució de Projectes de Construcció d’Obra Pública.

  MIQUEL COSTA, SA es compromet també a millorar contínuament el seu Sistema de Gestió Ambiental, i l'eficàcia de les seves operacions per a minimitzar la generació de residus i l’impacta mediambiental.

  La present política, és el text que lidera tota la documentació del Sistema de Gestió Ambiental implantat, el qual es manté dia a dia. Tots els integrants de MIQUEL COSTA, SA, i el públic en general coneixen la política ambiental de l'organització.

  Periòdicament s’avaluen i es revisen les fites mediambientals per tal de millorar contínuament el sistema de gestió mediambiental
  POLÍTICA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

  La política de prevenció de riscos laborals representa el COMPROMÍS de la direcció de MIQUEL COSTA SA davant del col·lectiu de treballadors i la societat, sobre les directrius orientades a la conservació i desenvolupament dels recursos físics i humans, així com a la reducció dels danys per a la salut i els béns.

  La direcció de MIQUEL COSTA, SA desenvolupa unes actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals que asseguren:

  • El compromís d’assolir un alt nivell de seguretat i salut en el treball i el compliment de la legislació vigent basats en el principi de la millora continua en l’acció preventiva.
  • Que la responsabilitat en la gestió de la prevenció de riscos laborals correspon a tota l’organització i s’integra en tots els nivells de l’empresa.
  • La participació i la informació de tots els treballadors de l’empresa, així com el dret de ser consultats a fi d’aconseguir la millora contínua del sistema de gestió implantat.
  • La realització d’auditories sistemàtiques, tan internes com externes, que en verifiquin el compliment.
  • La difusió del sistema i els objectius de la política de prevenció de riscos laborals implantada a tota l’empresa.
  • Que els treballadors tenen la suficient i adequada formació teòrica i pràctica, mitjançant l’aportació dels recursos necessaris, per permetre el desenvolupament de la política preventiva.